Архиве

Граматичка основа глагола

Облици глагола добијају се од двеју граматичких основа:1) инфинитивне(аористне) основе; која се издваја на два начина:    а)код глагола чији инфинитив се завршава на -ти испред кога стоји самогласник(вокал), одбије се инфинитивни настаавак: писати ,писа- ; певати, пева-;                                                                                                                                                                                                                                                                  б)код глагола чији инфинитив се завршава на -ћи или -сти, одбије се наставак -ох у 1. лицу једнине аориста: доћи, дођ-(ох), пећи,пек-(ох),итд.                                                                                                                                                          преузимање2)од презетске основе, која се издваја тако што се од облика 1.лица множине презента одбије наставак -мо: чита-(мо), пева-(мо), дође-(мо), пече-(мо)…Презентска основа може се добити и од 2.лица једнине презента.Презентска основа види се у 3.лицу једнине презента.преузимање (1)Задатак: Одреди инфинитивну и презенстску основу следећих глагола: сести:——————-, ——————————————–; радити:——————-, ———————-;пећи: ———————————-,—————————-:                                                                                                   Решење: ( инфинитивна основа: сед-; ради-;  пек-; презентска основа:седи-; ради-; пече-).Од глаголских основа додавањем наставака за облик, граде се сви глаголски облици.

Advertisements

Глаголи

преузимање (1)Док сам ишла у школу , увек сам волела наставнике који су били духовити . Сетите се вица: Судија: Да бисте доказали невиност, морате имати алиби.Реците ми, да ли Вас је неко видео у тренутку пљачке? Оптуженик: Ја се надам да није.  Знамо  да глаголи означавају радње,стање,збивање.Распореди следеће глаголе у групе према значењу које имају . Глаголи су: читати, смркавати се, играти се, белети се,градити и радовати се. Радњу означавају :————————-, Стање:——————–, Збивање:——————–. ( Решење:1. радњу: читати, играти се, градити.2. стање: белети се, радовати се,  збивање: смркавати се) . Глаголи су променљиве речи. Промена глагола назива се конјугација. Глаголи који означавају радњу исказују неко свесно деловање: читати, писати…Глагол писти значи да неко пише, тј. да та радња има вршиоца.Глаголи збивања показују дешавања која нису узрокована свесном вољом , чак ни кад се односе на човека : грмети, севати, трулити; туговати, умирати, будити се . Ове две врсте глагола можемо сматрати  развојним зато што код обоје постоји развој радње.Ови глаголи могу се поделити на глаголе кретања, глаголе творачке (креативне)  и преобличне ( трансформативне). Глаголи  стања  означавају процес у коме се ни шта ради, нити шта збива, већ је то процес у коме неко или нешто налази , па се тако може исказати колико је неко времена провео или нешто провело у том процесу. Боје: белети се, црнети се. Постојање или борављење: бити, боравити, летовати…Мировања: мировати, ћутати…Полаожај тела: чучати, клечати, стајати, седети, лежати..Физиолошко збивање: дисати, болети…Стање свести: спавати, дремати, бдети…Вољу: морати, желети, хтети…